Spoločnosť TriKan s.r.o. začala pôsobiť v správe domov po takmer 5 ročnom období odborných príprav ako i odborného a technického vzdelávania. Nie, nie sme bývalým bytovým podnikom či družstvom. Nikto z nás predtým v oblasti správy domov nepôsobil. Boli sme len “obyčajní” vlastníci bytov, ktorí si začali pozorne všímať, čo sa v ich domoch deje… Aj laický pohľad totiž prezrádzal, že v poriadku to rozhodne byť nemôže.

Okrem iného sme potrebovali podrobne preštudovať a osvojiť si súvisiace zákony, najmä zákon č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Samozrejme, nemohli sme vynechať všetko čo so zákonnou úpravou súvisí napr. jednotlivé novely zákona a ich dopad na reálny život v bytových domoch, dôvodové správy k jednotlivým novelám a v neposlednom rade tak prepotrebné komentáre k zákonom.

Bokom nemohlo zostať ani osvojenie si ekonomických pravidiel spojených so správou bytových domov. A na rad, samozrejme, prišli technické poznatky a informácie týkajúce sa obytných budov a ich rôznych zariadení, napr. zateplenie budov, opravy striech, výťahy a podmienky ich prevádzky, rekonštrukcie rozvodov, hydraulické vyregulovanie kúrenia a teplej úžitkovej vody, komunikačné systémy domu a pod.

Medzistupňom vývoja bola naša intenzívna účasť a pomoc pri zakladaní Asociácie vlastníkov bytov začiatkom roku 2013. S myšlienkami Asociácie sme sa veľmi rýchlo zžili, pretože Asociácii samotnej i našej spoločnosti ide o oprávnenú ochranu záujmov tak často klamaných a zavádzaných vlastníkov bytov. Vyjadrením ocenenia nášho prístupu k tejto problematike bolo zvolenie konateľa našej spoločnosti za prezidenta Asociácie.

Bratislava, jún 2014

Čo máme za sebou?

Spoločnosť TriKan sa od svojho začiatku stará o zverené domy s odbornou starostlivosťou a s prihliadnutím na potreby vlastníkov.
Samotnú odbornosť sme nadobúdali a nadobúdame dodnes vďaka účasti na veľkom množstve vzdelávacích seminárov, kurzov a kongresov.
Konateľ spoločnosti Miroslav Kantner sa ako odborný konzultant Asociácie vlastníkov bytov venuje nielen poradenstvu pre vlastníkov, spoločenstvá vlastníkov, bytové družstvá, bytové podniky a správcov bytových domov všeobecne ale i prednáškovej činnosti v oblasti správy bytových domov. Pravidelne vysiela vlastnú reláciu v rozhlase s názvom “Bytový dom” a vyjadruje sa do tlačených i vysielaných médií.
Z množstva aktivít aspoň tieto:
– prednáška na II. kongrese ZLSBD, téma “Osobomesiace ako ilúzia spravodlivosti”
– účasť v kolégiu odborníkov na tom istom kongrese prednášajúcich o novoprijatom zákone ako novele zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
– prednáška “Praktikum správcu bytového domu” spolu s odborníkmi v oblasti práva vo forme otázok a odpovedí správcov bytových domov na tému “Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v praxi”
– prednáška na seminári v Trenčíne na tému rozpočítavania nákladov na teplo (jún 2019)
– prednáška na tému rozpočítavanie tepla na jesennom kongrese ZLSBD
– účasť v kolégiu odborníkov na témy “spoločenstvá vlastníkov bytov” ako aj v diskusii “rozpočítavanie nákladov v bytových domoch” na III. kongrese ZLSBD (október 2019)
– článok “Teplo s nekorektnými pravidlami” o vyhláške č. 240/2016 Z. z. ako o základných pravidlách rozpočítavania nákladov na teplo a teplú vodu v odbornom časopise “Zlepšovák správcu bytových domov”, ktorý vydáva Združenie pre lepšiu správu bytových domov
… a ďalšie a ďalšie prednášky, semináre a články o správe bytových domov.