Oznámenie dotknutým osobám o spracúvaní osobných údajov

TriKan s.r.o. spracúva osobné údaje v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona Národnej rady SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom osobitným predpisom podľa tohto zákona sa rozumie zákon Národnej rady SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ust. § 9 ods. 3).