V technickej oblasti správy bytového domu vykonáva spoločnosť TriKan v rámci základného balíka služieb správy bytového domu nasledujúce činnosti:

  • Zabezpečovanie technickej evidencie o dome a zaznamenávanie všetkých zmien
  • Vykonávanie pravidelných obhliadok domu (spolu so zástupcom vlastníkov najmenej jedenkrát ročne)
  • Zapísanie zistených skutočností z pravidelnej obhliadky domu
  • Spracovanie plánu údržby, opráv a vylepšení domu v spolupráci so zástupcom vlastníkov na nasledujúci rok a to najneskôr do 30. novembra
  • V rámci spracovania plánu údržby, opráv a vylepšení domu spracovanie harmonogramu odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení
  • Zabezpečenie realizácie ročného plánu údržby, opráv a odborných prehliadok a skúšok v ňom schválených
  • Na základe požiadavky zástupcu vlastníkov zabezpečenie údržby a opravy domu aj mimo schváleného ročného plánu
  • Zabezpečenie opravy a vykonanie opatrení v nevyhnutnom rozsahu za účelom odvrátenia bezprostredne hroziaceho nebezpečia alebo vzniku škody, prípadne jej nárastu (o takejto situácii a opatreniach je ihneď informovaný zástupca vlastníkov)
  • Zabezpečenie výkonu opatrení uložených odbornými prehliadkami, skúškami alebo kontrolami
  • Zúčastňovanie sa v mene vlastníkov na kontrolách štátneho odborného dozoru