V oblasti prevádzky bytového domu zabezpečujeme v rámci základného balíka služieb správy bytového domu nasledujúce činnosti:

  • Zabezpečenie poistenia domu
  • Zabezpečenie uzatvorenia zmlúv na dodávku energií, médií a služieb s ich výrobcami, dodávateľmi a správcami sietí
  • Zabezpečovanie a účasť na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov
  • Zabezpečenie realizácie drobných opráv, servisu a údržby technického zariadenia objektu
  • Zabezpečenie upratovania objektu a zimnej údržby
  • Predloženie správy o svojej činnosti týkajúcej sa domu za predchádzajúci kalendárny rok a to najneskôr do 31. mája
  • Zabezpečenie nepretržitej 24 hod. pohotovostnej a havarijnej služby
  • Zabezpečenie deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie
  • Zabezpečenie požiarnej ochrany