V zmysle § 8b ods. 2 písm. l) zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov zverejňujeme postup pri obstarávaní tovarov a služieb v rámci zabezpečovania prevádzky, údržby, opravy, rekonštrukcie a modernizácie a pri všetkých iných činnostiach spojených so správou domu.
Pre potreby vlastníkov sme zabezpečili internetovú stránku domu “EasyDom”, ktorá umožňuje vlastníkom získať aktuálne informácie o stave svojich pohľadávok a hospodárení s fondom opráv ako aj všetky doklady, oznamy a informácie spojené so správou ich bytového domu.

Všetko prehľadne a na jednom mieste!

Vstup na stránku domu je umožnený len pre vlastníkov v predmetnom bytovom dome.

EasyDom, internetová stránka domu