Ide nám o informovanosť vlastníkov, transparentnosť, zákonnosť, takže tieto tri položky vnímame ako absolútny základ našej práce. A ďalej napríklad aj spravodlivé princípy rozúčtovania nákladov domu medzi jednotlivých vlastníkov. Návrhy, ktoré v tejto súvislosti vlastníkom predkladáme, sa opierajú o naše vedomosti a poznatky overené v početných konzultáciach s odborníkmi v jednotlivých oblastiach. Vlastníkom vždy ochotne vysvetlíme princípy rozúčtovania nákladov ako aj v praxi často používané spôsoby, ktoré poškodzujú niektorých vlastníkov nielen pri vyúčtovaniach ale napríklad aj pri platbách do fondu opráv.
V našej činnosti nám veľmi pomáhajú bohaté skúsenosti a prax z výkonu volených funkcií predsedu spoločenstva vlastníkov a členov rady spoločenstva.

Podrobne a dlhodobo sa venujeme problematike tepelnej energetiky. Vlastníkom vieme preukázať a na konkrétnych príkladoch zdokumentovať nesprávny, no veľmi často používaný spôsob prerozdelenia nákladov na teplo, ktorý zásadným spôsobom a nespravodlivo jednu skupinu vlastníkov v dome poškodzuje a inú skupinu zvýhodňuje. Žiaľ, vlastníci sa v tejto oblasti častokrát rozhodujú nesprávne a neraz i na základe nepresných a nekompetentných informácií uverejnených v rôznych médiách či presadzovaných správcami bytových domov.

V neposlednom rade garantujeme technickú úroveň riešení opráv, rekonštrukcií či modernizácií, ktoré odporučíme, resp. na základe rozhodnutia vlastníkov i zabezpečíme. Venovali sme týmto otázkam veľa pozornosti, máme za sebou účasť na množstve odborných seminárov a dlhodobo sledujeme všetky významnejšie slovenské, české i nemecké periodiká v oblasti stavebníctva, súvisiacej techniky ako i v oblasti problematiky bytových domov. Spolupracujeme s poprednými odborníkmi na Slovensku v jednotlivých technických oblastiach.

Zásadne odporúčame vlastníkom technické riešenia zabezpečujúce kvalitu, modernosť, dlhá životnosť, hospodárnosť a nízke nároky na údržbu.