V oblasti ekonomiky a hospodárenia poskytujeme v rámci základného balíka služieb správy bytového domu nasledujúce služby

 • Vedenie evidencie všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov ako i nájomcov prenajatých priestorov
 • Otvorenie a vedenie bankového účtu pričom každý spravovaný objekt je vedený osobitne
 • Vedenie fondu prevádzky, údržby a opráv domu (ďalej len “fond opráv”)
 • Vedenie fondu úhrad za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru
 • Vedenie evidencie príjmov a výdavkov domu
 • Písomné informovanie zástupcu vlastníkov o dlžníkoch (jedenkrát za mesiac)
 • Písomné informovanie zástupcu vlastníkov o pohybe na účte domu (minimálne jedenkrát za mesiac)
 • Vykonanie ročného vyúčtovania použitia fondu opráv a úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome
 • Predloženie ročného vyúčtovania vlastníkom najneskôr do 31. mája
 • Poukázanie preplatkov z ročného vyúčtovania vlastníkom
 • Riešenie prípadných reklamácií ročného vyúčtovania
 • Vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou domu
 • Vystavenie mesačných zálohových predpisov (raz ročne pre jeden byt alebo nebytový priestor)
 • Každoročné upravovanie mesačných zálohových predpisov podľa skutočnosti predchádzajúceho roka pri zohľadnení predpokladaného vývoja cien
 • Vykonávanie kontroly fakturácie prác
 • Pravidelné predkladanie prehľadu tvorby a čerpania fondu opráv vlastníkom bytov a nebytových priestorov